| |

برنامه كلاس ها

 

برنامه زمانبندي کلاس هاي نيم سال دوم94-95

روز /ساعت

نام درس

نام استاد

هفته 1

هفته2

هفته3

هفته4

هفته5

هفته6

هفته7

هفته8

هفته9

هفته10

دوشنبه

18 تا 20

امنيت شبکه

دکتر کشاورز

94/123

94/12/10

94/12/17

95/1/23

95/1/30

95/2/27

95/3/3

95/3/10

95/3/17

95/3/24

سه شنبه

18 تا 20

شبکه هاي نوري

دکتر محزون

94/12/4

94/12/11

94/12/18

95/1/24

95/1/31

95/2/28

95/3/4

95/3/11

95/3/18

95/3/25

پنج شنبه

18 تا 20

مديريت شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتي

دکتر جاويدان

94/12/6

94/12/13

94/12/20

95/1/26

95/2/2

95/2/30

95/3/6

95/3/13

95/3/20

95/3/27