موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

تقویم آموزشی نيم سال اول ( 98- 97 )

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام و انتخاب واحد

  از زمان اعلام نتايج کنکور بمدت 8 روز 

2

حذف و اضافه

14/7/97  الی  17/7/97

3

شروع و پایان کلاسها

31/6/97  الی 4/8/97

19/8/97  الی  23/9/97

4امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري

12/8/97 الي 15/8/97

22/8/97 الي 23/8/97

5نظر خواهي در مورد اساتيد8/10/97 الي 14/10/97

 6

تقاضای حذف اضطراری

8/10/97  الی 13/10/97

7

کلاس های رفع اشکال

8/10/97  الی  13/10/97

8

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

15/10/97 الی  21/10/97

9

ثبت  نمرات موقت

29/10/97  الی  3/11/97

 10

ثبت نمرات نهائی

6/11/97  الی 10/11/97

  

 11

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار  و پروژه دروس

27/10/97

12هفته ارايه سمينار6/11/97 الي 12/11/97
13آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار14/11/97

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1397

رديفنام درسنوع درسنام استاد
1صنعت نفت، اکتشاف و بهره برداريجبرانيدکتر کلانتري
2مکانيک سيالاتجبرانيدکتر فارسي
3رياضيات مهندسي پيشرفتهاصليدکتر فارسي
4کنترل مدرنجبرانيدکتر شعباني نيا

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات  و کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

ارزيابي شبکه هاي کامپيوتري

اصلي

دکتر ملاح زاده

3مباحث ويژه در شبکه هاي کامپيوترياختياريدکتر حسن حسيني
4شبکه هاي با پهناي باند بالااختياريدکتر محرابي

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

تجارت الکترونيکي سيار و محاسبات فراگير

اصلي

دکتر استخريان
3مهندسي سيستم هاي تجارت الکترونيکياصليدکترمعصومي
4سيستم هاي تصميم يار هوشمنداختياريدکتر معصومي

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپيوتر گرایش  نرم افزار  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقيق و سمينار

اصلی

دکتر شعباني نيا

2

رايانش ابري

اختياري

دکتر دشتي

3

ارزيابي کارائي سيستم هاي کامپيوتري

اصلي

دکتر ستوده

4تکامل نرم افزاراختياريدکتر شکور

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

تجارت الکترونيکي

جبرانی

دکتر زلف پور

2

شبکه هاي کامپيوتري

جبراني

دکتر ملک نسب

3

فناوري اطلاعات

جبراني

دکتر قيصري

4

امنيت تجارت الکترونيکي

اصلی

دکتر محمدي

5بازاريابي الکترونيکياصليدکتر مظفري
6ذخيره و بازيابي اطلاعات روي وباختياريدکتر مظفري
7مباني اقتصاد مهندسيجبرانيدکتر رودکي

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش  شبکه  ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

سيستم هاي عامل

جبراني

دکتر اسلامي پور

2

شبکه هاي کامپيوتري

جبراني

دکتر ملک نسب

3

طراحي الگوريتم

جبراني

دکتر گلشن

4شبکه هاي کامپيوتري پيشرفتهاصلي

دکتر ملک نسب

5سيستم هاي توزيعياصليدکتر سلطاني
6شبکه هاي بي سيم و سياراصليدکتر کمالي

توجه :

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

پايگاه داده

جبراني

دکتر زلف پور

2

طراحي الگوريتم

جبراني

دکتر گلشن

3

مهندسي نرم افزار

جبراني

دکتر روستايي

4

داده کاوي

اصلي

دکتر شکور

5پردازش موازياصليدکتر ستوده
6سيستم هاي توزيعياختياريدکتر سلطاني

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

****************************************************************************************************************

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

مباحث ويژه در شبکه

يکشنبه

ارزيابي شبکه هاي کامپيوتري

چهارشنبه

شبکه هاي با پهناي باند بالا

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

دو شنبه

تجارت الکترونيکي سيار
سه شنبهمهندسي سيستم هاي تجارت الکترونيکي

سيستم هاي تصميم يار هوشمند

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

تجارت الکترونيکي

فناوري اطلاعات

يکشنبه

مباني اقتصاد مهندسي

دوشنبهامنیت تجارت الکترونيکي

بازاريابي الکترونيکي

سه شنبه

شبکه هاي کامپيوتري

چهارشنبه

ذخيره و بازيابي اطلاعات روي وب

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش شبکه ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

سيستم هاي توزيعي

فناوري اطلاعات

يکشنبه

طراحي الگوريتم

دوشنبه

سيستم هاي عامل

سه شنبه

شبکه هاي کامپيوتري

شبکه هاي کامپيوتري پيشرفته
چهارشنبه

شبکه هاي بي سيم

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

سيستم هاي توزيعي
پايگاه داده

  يکشنبه

مهندسي نرم افزار

طراحي الگوريتم

دوشنبه

پردازش موازي

سه شنبه

داده کاوي

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

  شنبه

روش تحقيق و سمينار

يکشنبهرايانش ابري
دوشنبهارزيابي کارائي سيستم هاي کامپيوتري

سه شنبهتکامل نرم افزار

برنامه هفتگي مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1397

روز / ساعت17 تا 1919 تا 21
شنبهصنعت نفت، اکتشاف و بهره برداري
يکشنبه

مکانيک سيالات

دوشنبه

رياضيات مهندسي پيشرفته

چهار شنبه

کنترل مدرن

برنامه امتحانات پايان ترم نيمسال اول98-97

تاریخ/ گرايش

ف ش  

ک ش

ف ت ک ن

الف الف

 شنبه

97/10/15

شبکه کامپيوتري پيشرفته 10-12 شبکه کامپيوتري پيشرفته 10-12

تجارت الکترونيک 14-16

سيستم هاي تصميم يار 16-18

مهندسي نرم افزار  14-16  

يک شنبه

97/10/16

    ارزيابي شبکه 8-10

سيستم عامل 14-16

  ارزيابي شبکه 8-10

سيستم عامل 14-16

امنيت تجارت الکترونيکي 10-12

 

ارزيابي سيستم کامپيوتري 10-12

مکانيک سيالات 16-18

 

دوشنبه

97/10/17

شبکه بي سيم  10-12
شبکه بي سيم 10-12

تجارت الکترونيکي سيار 14-16

پردازش موازي 14-16

پايگاه داده 16-18

سه شنبه

97/10/18

شبکه هاي پهن باند 8-10

شبکه هاي پهن باند 8-10
ذخيره و بازيابي اطلاعات 10-12 رايانش ابري 10-12کنترل مدرن 14-16

چهار شنبه

97/10/19

سيستم هاي توزيعي 8-10سيستم هاي توزيعي 8-10

مهندسي سيستم هاي تجارت الکترونيکي 10-12

مباني اقتصاد مهندسي  14 - 16

سيستم هاي توزيعي 8-10صنعت نفت ، اکتشافات و بهره برداري  14-16

 پنج شنبه

97/10/20

مباحث ويژه در شبکه 8-10

فناوري اطلاعات 14-16

مباحث ويژه در شبکه 8-10

طراحي الگوريتم  16-18

بازاريابي الکترونيکي 10-12

فناوري اطلاعات 14-16

تکامل نرم افزار 10-12

طراحي الگوريتم  16-18

جمعه

97/10/21

شبکه کامپيوتري 8-10شبکه کامپيوتري 8-10شبکه کامپيوتري 8-10داده کاوي 10-12 رياضي مهندسي پيشرفته 10-12

  • ف ش : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ش : مهندسي کامپيوتر گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ن : مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
  • ف ت : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک
  • الف الف : مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.