موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

تقویم آموزشی نيم سال دوم ( 98- 97 )

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام و انتخاب واحد

  97/11/21 الي 97/11/25

2

حذف و اضافه

97/12/11 الي 97/12/14

3

شروع و پایان کلاسها

97/11/27  الی 97/12/24

98/1/31  الی  98/2/6

98/2/21 الي 98/3/24

4امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري

98/2/14 الي 98/2/20

5نظر خواهي در مورد اساتيد98/4/15 الي 98/5/6

 6

تقاضای حذف اضطراری

98/4/1  الی 98/4/5

7

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

98/4/9 الی  98/4/14

8

ثبت  نمرات موقت

98/4/17  الی  98/4/21

 9

ثبت نمرات نهائی

98/4/22  الی 98/4/28

  

 10

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار و پروژه دروس

98/4/17

11هفته ارايه سمينار98/4/22 الي 98/4/28
12آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار98/4/28
13جبرانی روز های تعطیل رسمی

دوشنبه 98/3/6 به پنجشنبه 98/3/9

سه شنبه 98/3/14  به پنجشنبه 98/3/23

چهارشنبه 98/3/15  به شنبه 98/3/25

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1397

رديفنام درسنوع درسنام استاد
1کنترل بهينهاختياريدکتر فارسي
2ابزار دقيق پيشرفته در صنايع نفتاصليدکتر دادخواه
3مباحث ويژهاختياريدکتر شعباني نيا

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

معماري شبکه هاي ذخيره ساز

اختياريدکتر محرابي
3شبکه هاي چند رسانه ايياختياريدکتر محرابي
4شبکه هاي با پهناي باند بالااختياريدکتر کمالي

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

بانکداري الکترونيکي

اختياريدکتر شکور
3استراتژيها در تجارت الکترونيکياصليدکتر پيروزمندان

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپيوتر گرایش  نرم افزار  ورودی 1396

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقيق و سمينار

اصلی

دکتر شعباني نيا

2

آزمون نرم افزار

اختياريدکتر جواهري

3

پايگاه داده پيشرفته

اختياري

دکتر زلف پور

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مديريت ارتباط با مشتري

اختياريدکتر حسن حسيني

2

هوش تجارياصليدکتر گلشن

3

مديريت زنجيره و عرصهاصليدکتر استخريان
4مباني اقتصاد مهندسيجبرانيدکتر رودکي

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش  شبکه ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

شبکه هاي نورياختياريدکتر محزون

2

امنيت در شبکه هاي کامپيوترياصليدکتر محمدي

3

مديريت شبکه هاي کامپيوتري و مخابراتياصليدکتر محمدي
4سيستم عاملجبرانيدکتر گلشن

توجه :

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

مهندسي نرم افزار پيشرفته

اصليدکتر ملک نسب

2

معماري نرم افزاراصليدکتر آريو برزن

3

سيستم عامل پيشرفتهاصليدکتر قاسمي

4

سيستم عاملجبرانيدکتر گلشن

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس فوق هرکدام  3  واحدی میباشند.

****************************************************************************************************************

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

شبکه هاي با پهناي باند بالا

دو شنبه

شبکه هاي چند رسانه ايي
معماري شبکه هاي ذخيره ساز

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

يک شنبهبانکداري الکترونيکي

سه شنبهاستراتژيها در تجارت الکترونيکي

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

هوش تجاري

مباني اقتصاد مهندسي

يکشنبه

مديريت ارتباط با مشتري
دوشنبه
سه شنبه

مديريت زنجيره و عرضه

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

يکشنبه

معماري نرم افزار

دوشنبه

سيستم هاي عامل

سيستم عامل پيشرفته
سه شنبه

مهندسي نرم افزار پيشرفته

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

سه شنبهشبکه هاي نوري

چهار شنبهمديريت شبکه هاي کامپيوتريامنيت شبکه هاي کامپيوتري

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1396

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

  شنبه

روش تحقيق و سمينار

دوشنبه

آزمون نرم افزار
سه شنبهپايگاه داده پيشرفته

برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی 1397

روز / ساعت 17 تا 1919 تا 21
سه شنبه ابزار دقيق پيشرفته
چهارشنبهکنترل بهينه مباحث ويژه در ابزار دقيق

  • ف ش : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ش : مهندسي کامپيوتر گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ن : مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
  • ف ت : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک
  • الف الف : مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.