موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

                                        جدول زمانی تقویم آموزشی نیمسال دوم 98-97

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام و انتخاب واحد

  97/11/21 الي 97/11/25

2

حذف و اضافه

97/12/11 الي 97/12/14

3

شروع و پایان کلاسها

دروس سه واحدی

97/11/27  الی 97/12/24

98/1/17  الی  98/1/23

98/2/7 الی 98/3/10

4امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري

98/1/31 الي 98/2/6

5نظر خواهي در مورد اساتيد98/4/8 الي 98/4/31

 6

تقاضای حذف اضطراری

98/3/25  الی 98/3/29

7

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

98/4/9 الی  98/4/14

8

ثبت  نمرات موقت

98/4/15  الی  98/4/22

 9

ثبت نمرات قطعی

98/4/25  الی 98/4/30

  

 10

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار و پروژه دروس

98/4/30

11هفته ارايه سمينار98/4/22 الي 98/4/28
12آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار98/4/31
13جبرانی روز های تعطیل رسمی

                                                    تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام و انتخاب واحد

  98/6/23 الي 98/6/29

2

حذف و اضافه

98/7/13 الي 98/7/17

3

شروع و پایان کلاسها

دروس سه واحدی

98/6/30  الی 98/8/3

98/8/18  الی  98/9/22

دروس دو واحدی

98/7/6 الي 98/7/26

98/8/18 الی 98/9/15

4امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري

98/8/11 الي 98/8/17

5نظر خواهي در مورد اساتيد98/9/23 الي 98/9/27

 6

تقاضای حذف اضطراری

98/10/1  الی 98/10/4

7

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

98/10/7 الی  98/10/13

8

ثبت  نمرات موقت

98/10/17  الی  98/10/22

 9

ثبت نمرات قطعی

98/10/25  الی 98/10/30

  

 10

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار و پروژه دروس

98/10/28

11هفته ارايه سمينار98/10/28 الي 98/11/4
12آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار98/11/6
13جبرانی روز های تعطیل رسمی

توجه :

* اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

* مجموع واحدهای اخذ شده  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

* دروس ارائه شده هرکدام  3  واحدی بوده به جز درس روش تحقیق و سمینار و دروس رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی هر کدام 2 واحدی میباشند.

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1398

ردیفنام درسنوع درسنام استاد
1 صنعت نفت ، اکتشاف و بهره برداری جبرانیدکتر کلانتری
2 مکانیک سیالاتجبرانیدکتر نیازی
3 ریاضیات مهندسی پیشرفتهاصلیدکتر رودکی
4 کنترل مدرنجبرانیدکتر کازرونی

برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی 1398

روز / ساعت

17تا 19

 19 تا 21
شنبه

 کنترل مدرن

یکشنبه

 مکانیک سیالات

دوشنبه

ریاضیات مهندسی پیشرفته

سه شنبه

صنعت نفت ، اکتشاف و بهره برداری

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي 1397

رديف

نام درس

نوع درسنام استاد
1

روش تحقیق و سمینار

اصلیدکتر شعبانی نیا
2

کنترل فرآیند پیشرفته در صنعت نفت

اصلیدکتر مهران بد
3

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های صنعت نفت

اصلیدکتر افخمی
4

سیستم های کنترل هوشمند در صنعت نفت

اختیاریدکتر ترابی

برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی 1397

روز / ساعت

17تا 19

19 تا 21
یکشنبه

کنترل فرآیند پیشرفته در صنعت نفت

دوشنبه

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های صنعت نفت

سه شنبه

سیستم های کنترل هوشمند در صنعت نفت

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

سیستم های عاملجبرانیدکتر گلشن

2

شبکه های کامپیوتریجبرانیدکتر ملک نسب
3طراحی الگوریتم

جبرانی

دکتر گلشن
4شبکه های کامپیوتری پیشرفته

اصلی

دکتر ملک نسب
5سیستم های توزیعیاصلی

دکتر سلطانی

6شبکه های بی سیم و سیار

اختیاری

دکتر معصومی

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش شبکه ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 1919 تا 21

شنبه

سیستم های توزیعی

یکشنبه

طراحی الگوریتم

دوشنبه

سیستم های عامل

سه شنبه

شبکه های کامپیوتریشبکه های کامپیوتری پیشرفته

چهارشنبه

شبکه های بی سیم

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

ارزیابی شبکه های کامپیوتریاصلیدکتر ستوده
3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

اختياريدکتر حسن حسینی
4

شبکه هاي با پهناي باند بالا

اختياريدکتر کمالي

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

مباحث ویژه در شبکه

یکشنبه

ارزیابی شبکه های کامپیوتری
شبکه هاي با پهناي باند بالا

دوشنبه

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپيوتر گرایش  نرم افزار  ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

پایگاه دادهجبرانیدکتر زلف پور

2

طراحی الگوریتمجبرانیدکتر گلشن
3مهندسی نرم افزارجبرانیدکتر روستایی
4داده کاویاصلیدکتر شکور
5پردازش موازیاصلیدکتر ستوده
6سیستم های توزیعیاختیاریدکتر سلطانی

برنامه هفتگی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

  شنبه

سیستم های توزیعیپایگاه داده
یکشنبه

طراحی الگوریتم

دوشنبه

مهندسی نرم افزار

پردازش موازی
سه شنبه

داده کاوی

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمیناراصليدکتر شعبانی نیا

2

رایانش ابریاختیاریدکتردشتی

3

پایگاه داده پیشرفتهاصليدکتر زلف پور

4

تکامل نرم افزاراختیاریدکتر شکور

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

روش تحقیق و سمینار

يکشنبه

دوشنبه

پایگاه داده پیشرفته

سه شنبه

تکامل نرم افزار
چهارشنبه

رایانش ابری

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

تجارت الکترونیکیجبرانیدکتر زلف پور

2

شبکه های کامپیوتریجبرانیدکتر ملک نسب
3

مهندسی فناوری اطلاعات

جبرانیدکتر رضایی
4

امنیت تجارت الکترونیکی

اصلیدکتر محمدی
5

بازاریابی الکترونیکی

اصلی

دکتر رضایی

6

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اختیاریدکتر محرابی

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

تجارت الکترونیکی

مهندسی فناوری اطلاعات
يک شنبه

امنیت تجارت الکترونیکی

دو شنبه

بازاریابی الکترونیکی

سه شنبه

شبکه های کامپیوتری

چهارشنبه

ذخیره و بازیابی اطلاعات

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصليدکتر شعبانی نیا

2

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیراصليدکتر استخریان

3

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکیاصليدکتر پیروزمندان
4

سیستم های تصمیم یار هوشمند

اختیاریدکتر پیروزمندان

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

روش تحقیق

دو شنبه

تجارت الکترونیکی سیار
سه شنبه

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی

سیستم های تصمیم یار هوشمند

لیست دروس ارائه شده مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2اصليدکتر نجفی

2

الکترونیک صنعتیاصليدکتر افخمی

3

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکیاصليدکترشعبانی نیا
4

مباحث ویژه

تخصصی اختیاریدکتر جورابیان
5

مدیریت انرژی

تخصصی اختیاریدکتر بهمنی

برنامه هفتگی مهندسی برق گرایش برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

یک شنبه

تحلیل سیستم های انرژی الکتریکی 2

دو شنبه

الکترونیک صنعتیمدیریت انرژی
سه شنبه

شبکه های هوشمند انرژی الکتریکی

مباحث ویژه

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

زبان تخصصیجبرانیدکتر امام

2

مبانی سازمان و مدیریتجبرانیدکتر صفری

3

مدیریت رفتار سازمانیجبرانیدکتر صفری
4تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستم

جبرانی

دکتر پاریاب
5سیستم های اطلاعاتی مدیریت

جبرانی

دکتر پاریاب
6مدیریت استراتژیک پیشرفته

پایه

دکتر امام
7بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

اصلی

دکتر امام
8مدیریت رفتار مصرف کننده

اصلی

دکتر صفری
9مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

تخصصی

دکتر پاریاب

برنامه هفتگی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

مدیریت رفتار سازمانیسیستم های اطلاعاتی مدیریت

یک شنبه

مبانی سازمان و مدیریتمدیریت رفتار مصرف کننده
دو شنبهزبان تخصصی

مدیریت استراتژیک پیشرفته

سه شنبه

تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

چهارشنبه

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

  • ف ش : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ش : مهندسي کامپيوتر گرايش شبکه هاي کامپيوتري
  • ک ن : مهندسي کامپيوتر گرايش نرم افزار
  • ف ت : مهندسي فناوري اطلاعات گرايش تجارت الکترونيک
  • الف الف : مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.