موسسه آموزش عالی الکترونیکی برخط

                                                    تقویم آموزشی نیمسال اول 99-98

رديف

شرح

تاريخ

1

ثبت نام و انتخاب واحد

  98/6/23 الي 98/7/1

2

حذف و اضافه

98/7/13 الي 98/7/17

3

شروع و پایان کلاسها

دروس سه واحدی

98/7/6  الی 98/8/3

98/8/18  الی  98/9/29

دروس دو واحدی

98/7/6 الي 98/7/26

98/8/18 الی 98/9/15

4امتحانات و کويز هاي ميانترم غيرحضوري

98/8/11 الي 98/8/17

5نظر خواهي در مورد اساتيد98/9/23 الي 98/9/27

 6

تقاضای حذف اضطراری

98/10/8  الی 98/10/11

7

امتحانات پايان ترم

(حضوری)

98/10/14 الی  98/10/20

8

ثبت  نمرات موقت

98/10/24  الی  98/10/29

 9

ثبت نمرات قطعی

98/10/28  الی 98/11/2

  

 10

آخرین مهلت ارائه

 تحقیق، سمینار و پروژه دروس

98/10/24

11هفته ارايه سمينار98/10/28 الي 98/11/4
12آخرين مهلت ثبت نهايي نمره سمينار98/11/6

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم  بخصوص جدید الورود ها :

***  اخذ دروس جبرانی که قبلا در مقطع کارشناسی  گذرانده نشده است اجباری بوده و در اولویت قرار دارد.

***  مجموع واحدهای اخذ شده در هر نیمسال  (جبرانی ، اصلی و اختیاری ) نبایستی کمتر از  8  و بیشتر از 14  واحد باشند.

***  بجز درس سمینار که دو واحدی است بقیه دروس هرکدام سه واحدی  میباشند.

تنها کلیه دروس رشته مدیریت بازرگانی هرکدام دو واحدی میباشند.

***  دانشجویانیکه دروس جبرانی را در مقطع کارشناسی  بصورت سه واحدی (برای رشته مدیریت دو واحدی) نظری با حداقل نمره 12 گذرانده باشند ، ملزم به اخذ آن دروس نمیباشند.

در غیر اینصورت گذراندن آن دروس اجباری بوده ولی  نمره آنها در معدل محسوب نمی شود.

***  در طول دو سال تحصیل دوره کارشناسی ارشد در موسسه جهت اخذ مدرک دانش آموختگی بایستی 32 واحد درسی ( بجز دروس جبرانی ) که دو واحد آن سمینار میباشد با معدل حد اقل  14 گذرانده شود.

*** اخذ معدل کمتر از 14 در ترم تحصیلی بعنوان مشروط قلمداد میگردد.

*** درس روش تحقیق و سمینار باید از ترم سوم به بعد اخذ گردد.

داشتن دو ترم مشروطی (متوالی یا غیر متوالی) منجر به اخراج از موسسه میشود.

***  در ضمن به دانشجویان عزیز اکیدا توصیه می شود که آئین نامه های آموزشی  کارشناسی ارشد ، سایر آئین نامه های مربوطه و کاتالوگ رشته ها  را که در سایت موسسه ارائه شده است را با دقت  مطالعه نموده زیرا در خصوص مشکلاتی احتمالی که در اثر عدم آگاهی از این آئین نامه ها برای دانشجو اتفاق میافتد ، موسسه مسئولیتی در قبال آنها ندارد.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ليست دروس ارائه شده رشته مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون در صنايع نفت ورودي های97 و 98

ردیفنام درسنوع درسنام استاد
1 کنترل فرآیند پیشرفته در صنعت نفت اصلیدکتر مهران بد
2مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های صنعت نفتاصلیدکتر افخمی
3سیستم های کنترل هوشمنددر صنعت نفتاختیاریدکتر ترابی
4روش تحقیق و سمیناراصلیدکتر شعبانی نیا

برنامه هفتگی ابزار دقيق و اتوماسيون اداري در صنايع نفت ورودی های 97 و 98

روز / ساعت

17تا 19

 19 تا 21
یکشنبه

 کنترل فرآیند پیشرفته در صنعت نفت

دوشنبه

مدل سازی و شبیه سازی فرآیند های صنعت نفت

سه شنبه

سیستم های کنترل هوشمنددر صنعت نفت

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش  شبکه  ورودی های 97 و 98

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصلی

دکتر شعبانی نیا

2

ارزیابی شبکه های کامپیوتریاصلیدکتر ستوده
3

مباحث ویژه در شبکه های کامپیوتری

اختياريدکتر حسن حسینی
4

شبکه هاي با پهناي باند بالا

اختياريدکتر کمالي
5شبکه های کامپیوتری پیشرفتهاصلی

دکتر ملک نسب

6

شبکه های کامپیوتریجبرانیدکتر ملک نسب

نکته :در صورتی میتوان دروس ردیف های 3،2 ،4 و 5 را اخذ نمودکه درس ردیف 6 را قبلا گذرانده ویا

 با آنها اخذ گردد.

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات و کامپيوتر گرایش شبکه ورودی های 97 و 98

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

روش تحقیق

ارزیابی شبکه های کامپیوتری

مباحث ویژه در شبکه

یکشنبه

شبکه هاي با پهناي باند بالا

سه شنبه

شبکه های کامپیوتری

شبکه های کامپیوتری پیشرفته

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار ورودی های 97 و 98

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمیناراصليدکتر شعبانی نیا

2

رایانش ابریاختیاریدکتردشتی

3

پایگاه داده پیشرفتهاصليدکتر زلف پور

4

تکامل نرم افزاراختیاریدکتر شکور

برنامه هفتگی مهندسی کامپيوتر گرایش نرم افزار ورودی های 97 و 98

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

روش تحقیق و سمینار

يکشنبه

رایانش ابری

دوشنبه

پایگاه داده پیشرفته

تکامل نرم افزار
سه شنبه

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

تجارت الکترونیکیجبرانیدکتر زلف پور

2

شبکه های کامپیوتریجبرانیدکتر ملک نسب
3

مهندسی فناوری اطلاعات

جبرانیدکتر رضایی
4

امنیت تجارت الکترونیکی

اصلیدکتر محمدی
5

بازاریابی الکترونیکی

اصلی

دکتر رضایی

6

ذخیره و بازیابی اطلاعات

اختیاریدکتر محرابی

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

شنبه

تجارت الکترونیکی

مهندسی فناوری اطلاعات
يک شنبه

امنیت تجارت الکترونیکی

دو شنبه

بازاریابی الکترونیکی

سه شنبه

شبکه های کامپیوتری

چهارشنبه

ذخیره و بازیابی اطلاعات

لیست دروس ارائه شده رشته مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت الکترونیک ورودی 1397

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

روش تحقیق و سمینار

اصليدکتر شعبانی نیا

2

تجارت الکترونیکی سیار و محاسبات فراگیراصليدکتر استخریان

3

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکیاصليدکتر پیروزمندان
4

سیستم های تصمیم یار هوشمند

اختیاریدکتر پیروزمندان

برنامه هفتگی مهندسی فناوری اطلاعات گرایش تجارت  ورودی 1397

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

روش تحقیق

دو شنبه

تجارت الکترونیکی سیار
سه شنبه

مهندسی سیستم های تجارت الکترونیکی

سیستم های تصمیم یار هوشمند

لیست دروس ارائه شده رشته مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

رديف

نام درس

نوع درس

نام استاد

1

زبان تخصصیجبرانیدکتر امام

2

مبانی سازمان و مدیریتجبرانیدکتر صفری

3

مدیریت رفتار سازمانیجبرانیدکتر پاریاب
4تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستم

جبرانی

دکتر پاریاب
5سیستم های اطلاعاتی مدیریت

جبرانی

دکتر پاریاب
6مدیریت استراتژیک پیشرفته

پایه

دکتر امام
7بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

اصلی

دکتر رضائی
8مدیریت رفتار مصرف کننده

اصلی

دکتر صفری
9مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی

تخصصی

دکتر پاریاب

برنامه هفتگی مدیریت بازرگانی گرایش تجارت الکترونیکی ورودی 1398

روز / ساعت

17 تا 19

19 تا 21

 شنبه

مدیریت رفتار سازمانیسیستم های اطلاعاتی مدیریت

یک شنبه

تجزیه ،تحلیل و طراحی سیستم

مدیریت خرده فروشی و فروشگاه در تجارت الکترونیکی
دو شنبهزبان تخصصی

مدیریت استراتژیک پیشرفته

سه شنبه

مبانی سازمان و مدیریت

مدیریت رفتار مصرف کننده

چهارشنبه

بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته

تقویم آموزشی  ترم های گذشته 

تمامی حقوق اين سايت، متعلق به موسسه آموزش عالی الكترونيكی برخط می باشد.